Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders, overeenkomsten en aanbiedingen waar bemster als koper of verkoper van tickets optreedt. Voorwaarden van derden zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door bemster schriftelijk is aanvaard.

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betaling
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de koper het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, na reservering op de website of telefonisch heeft voldaan. De betaling geschied op één van de door bemster aangewezen wijze(n). Prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief servicekosten. Onze servicekosten bedragen 7,95 euro per boeking.
2. De Wet Koop op Afstand waarbij de koper het recht heeft op ontbinding van de koop binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen, is niet van toepassing omdat tickets vallen onder bederfelijke goederen in verband met verbondenheid van executiedatum.
3. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet geannuleerd worden. Geen vergoeding, annulering of omwisselen van de tickets bij veranderingen van data of tijden, veranderingen en/of gedeeltelijke optredens of verlies.
4. Bemster is gerechtigd te ontbinden indien de koper de betaling niet binnen de termijn van 7 dagen na totstandkoming van de order heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 3 Wederverkoop
Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleent. Alle kosten zijn inbegrepen met uitzondering van de servicekosten. Onze servicekosten bedragen 7,95 euro per boeking.

Artikel 4 Levering
1. Bemster spant zich in de tickets tot uiterlijk 4 uur voor de aanvang van het evenement aan koper te verstrekken.
2. Verzending en afgifte geschieden per e-mail (naar het door koper opgegeven e-mailadres) of aangetekend per erkende post- en koeriersbedrijven. Tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Verzending en afgifte geschieden voor risico van koper. Bij vermissing of verlies door het post- of koeriersbedrijf is bemster niet aansprakelijk voor enige schade. Bemster zal koper schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen van de verzending van de tickets.
3. Koper is verantwoordelijk voor het ontvangst nemen van de aangetekende zending of het afhalen van deze zending op de bewaarlocatie na ontvangst van de notificatie per e-mail of de afwezigheidsmelding in de brievenbus van de koper door het post- koeriersbedrijf.
4. Indien koper de zending niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen en de koper is vooraf op de hoogte gesteld dan komt het niet bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.
5. Indien koper geen (elektronische) plaatsbewijzen heeft ontvangen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het gekozen evenement op het door de koper verstrekt (e-mail)adres dient koper hiervan direct melding te maken aan Bemster via klantenservice@bemster.nl. Bemster zal zich vervolgens inspannen om de tickets (nogmaals) toe te zenden naar hetzelfde verstrekte (e-mail)adres van koper. Indien koper geen melding maakt dan komt het niet bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.
6. Bemster is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neem, afhaalt of laat afhalen.
7. Verzending en afgifte geschieden op risico van koper.
8. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen en het ticket wordt geretourneerd naar bemster doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan bemster te vergoeden.

Artikel 5 bijzonderheden en aansprakelijkheid
1. Tickets kunnen voorzien zijn van een naam die niet overeenkomt met de naam van de koper of gebruiker van het ticket.
2. De koper en of gebruiker van het ticket bezoekt het evenement op eigen risico. Bemster is niet aansprakelijk voor schade bij koper en of gebruiker welke ontstaat bij de reis van of naar het evenement of bijwonen daarvan.
3. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet te wijten is aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs binnen 90 dagen na schriftelijke melding binnen 5 dagen na ontvangst van het ticket of verloop het evenement Tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan bemster (bijvoorbeeld surseance of faillissement van de organisator) of bemster binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst is overgegaan tot ontbinding. Bij een eventuele mogelijkheid tot annulering van een evenement worden de servicekosten niet gerestitueerd.
4. Bemster is wederverkoper van tickets. De aangeboden tickets zijn doorverkochte kaarten. Bemster wijst koper erop dat bij verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval zal bemster de koopprijs restitueren, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de koper en/of de gebruiker van de tickets. Bemster is niet gehouden tot vergoeding van andere schade of aanspraak dan de aan haar betaalde koopprijs.
5. Om aanspraak te kunnen maken op restitutie van de koopprijs, dient de koper binnen 5 dagen na aanvang van het evenement schriftelijk (aangetekend) de tickets en het originele bewijs van weigering aan bemster te verstrekken. Indien koper later dan de gestelde termijn van 5 dagen aanspraak maakt op vergoeding komt elke aanspraak op vergoeding te vervallen. De vergoeding wordt binnen 90 dagen overgemaakt op het geregistreerde rekeningnummer van koper. Indien bemster voorafgaand aan het evenement een probleem constateert kan bemster dit probleem oplossen door opnieuw tickets te verstrekken. Koper is gehouden deze te aanvaarden.
6. Indien koper de kaartnummers, barcodes en/of namen zoals afgedrukt op de ontvangen tickets zal verspreiden aan derden waaronder organisatoren loopt koper het risico dat de tickets worden geblokkeerd, dit is voor rekening en risico van koper.
7. De door bemster aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij de door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën.
8. Koper en of gebruiker van een door bemster geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op bemster rust geen verplichting tot het dienaangaande nader te informeren van koper en of gebruiker van het ticket. Koper ontleent zich geen rechten aan de op de website van bemster aangegeven tijd van aanvang.
9. Indien een evenement wordt afgelast vergoed bemster de prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen (aangetekend) retour zal zenden aan bemster binnen twee weken na bekendmaking van annulering van het event. De vergoeding wordt binnen 90 dagen door bemster overgemaakt op het geregistreerde rekeningnummer van koper.
10. Indien een evenement wordt verplaatst is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.
11. Indien op de website van bemster bij een event staat aangegeven "datum onder voorbehoud" is koper bekend en akkoord met het feit dat uiterlijk 3 dagen voor verloop van de gekozen “onder voorbehoud” datum, koper de definitieve datum bevestigd krijgt per e-mail. Koper ontvangt op een later moment doch uiterlijk 3 uur voor aanvang van het event, in een aparte mail de bijbehorende tickets met de definitieve datum. De melding “datum onder voorbehoud” staat aangegeven op de website van bemster bij de titel van het event. Koper accepteert de onzekerheid in geval van datum onder voorbehoud en kan na ontvangst van de tickets met daarop de definitieve datum deze niet ruilen of annuleren. Indien koper geen gebruik maakt van de ontvangen tickets is dit geheel voor eigen risico.
12. Bemster garandeert dezelfde tickets of vergelijkbare, de op dat moment best beschikbare tickets aan koper te verstrekken. 
13. De inhoud van de bemster website is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan de koper jegens bemster geen rechten ontlenen.
14. Eventuele aansprakelijkheid van bemster is beperkt tot het bedrag dat koper voor het ticket heeft betaald.

Artikel 6 Overmacht
1. Een beroep op overmacht staat bemster open indien de tekortkoming van bemster geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan bemster door derden en andere onvoorziene omstandigheden.
2. Indien bemster door overmacht de tickets niet kan uitleveren zal dit aan koper gemeld worden. Bemster zal koper dan op basis van beschikbaarheid vergelijkbare tickets voor een alternatieve datum en of locatie schriftelijk voorstellen zodat koper deze kan bezoeken. Indien koper geen gebruik maakt van dit voorstel komt koper in aanmerking voor restitutie van het aankoopbedrag van de tickets binnen 90 dagen na dit schriftelijke voorstel.
3. Ingeval bemster door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper is bemster gehouden de door koper voor de tickets gehanteerde betaalde prijs aan deze te vergoeden binnen 90 dagen op het geregistreerde rekeningnummer van koper.
4. Onder overmacht wordt tevens verstaan de weigering van derden om de uit overeenkomsten met Bemster gesloten overeenkomsten na te komen, alsmede waarin derden (al dan niet van overheidswege) weigeren om hun verplichtingen na te komen. Hiervan kan sprake zijn, indien een ticketleverancier op grond van publiekrechtelijke regels van het land waar deze partij is gevestigd zich op het standpunt stelt dat hij daartoe gehouden is vanwege interne wet- en regelgeving. In een dergelijk geval is sprake van overmacht aan de zijde van Bemster en treft Bemster in dit kader geen enkel verwijt en het verplicht Bemster geenszins tot vergoeding van iedere schade die van de overmacht het gevolg is.

Artikel 7 Website bemster
1. Op de website van bemster gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en of fouten.
2. Wij gebruiken cookies om het bestellen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Artikel 8 Gegevens van en over bemster
1. Bemster is gevestigd te (7122nr) Aalten, Varsseveldsestraatweg 81 en in het handelsregister geregistreerd als handelsnaam onder nummer 22048748 en BTW nummer NL001736673B14.
2. Bemster is bereikbaar via info@bemster.nl
3. Bemster heeft geen bezoekadres beschikbaar, indien men post wenst te verzenden kan dit per e-mail op info@bemster.nl of gericht aan het adres van bemster.
4. Bemster is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het doorverkopen van tickets voor uitverkochte danwel populaire evenementen.
5. Bemster is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
6. Bemster garandeert authentieke tickets.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 Slotbepalingen
1. Voor antwoord op nadere vragen verwijst bemster naar het hoofdstuk veel gestelde vragen op deze website.

November 2017